تفسیر ECG برای پرستاران

به تعداد 49 صفحه pdf

 

فهرست مطالب:
ردیف عنوان صفحه
1 الکتروکاردیوگرافی 3
2 دلایل استفاده الکتروکاردیوگرام 3
3 دستگاه الکتروکاردیوگرافیک 4
4 جزئیات یک ضربه الکتریکی قلب 6
5 روشهاي محاسبه ضربان قلب 10
6 ریتم سینوسی طبیعی 11
7 اختلالات ریتم قلب 11
8 عوامل خطر در دیس ریتمی ها 11
9 آریتمی سینوسی 12
10 برادي کاردي سینوسی 12
11 تاکیکاردي سینوسی 13
12 سندرم گره سینوسی بیمارگونه 14
13 تاکیکاردي حملهاي دهلیزي 15
14 فلوتر دهلیزي 17
15 فیبریلاسیون دهلیزي 18
16 دیسریتمیهاي جانکشنال 20
17 دیس ریتمیهاي بطنی 22
18 کمپلکس زودرس بطنی 22
19 تاکیکاردي بطنی 25
20 فیبریلاسیون بطنی 27
21 بلوك هاي قلبی 29
22 انفارکتوس میوکارد 42
23 منابع 49